Historic Addressbooks All entries for Lübeck

  Lastname Given name Title Occupation Address Year
show Bötz Carl Christ. Wilh. Schuhmacher unt. Marlesgrube 595 1873
show Bötz Carl Friedr. Ludw. Kornmesser Mauer b.d. Glockengießerstr. 1873
show Bötz Joh. Heinr. Christ. unt. Hartengrube 723 1873
show Büchsenschmidt Dankwärtsgrube 1798
show Bühring Joh. Heinr. Friedr. Schneider Königstr. 896 1873
show Bülow Gust. Heinr. Carl Seefahrer kl. Kiesau 442/43 1873
show Bülow Joh. Heinr. unt. Glockengießerstr. 218 1873
show Bülow Joh. Heinr.Christo. Ellerbrock 210 1873
show Bülow Joh. Joach. Asm. ob. Engelsgr. 522 1873
show Bülow Joh. Pet. düstere Dwasstr. 583 1873
show Bülow, von Cay Friedr. Rud. Rentier Roeckstr. 47 1873
show Bülow, von Hans Caspar Capitular u. Hesse-Cass-Kammerherr auf der Parade 1798
show Bültzingslöwen Ado. Ludw. Heinr. Friedr. Oberstlieutenant a. D. 1873
show Büneckau Christian Fried. J.U.L. Königstr. 779 1798
show Büneckau Herm. Georg 1798
show Büneckau Joh. Nicol. 1798
show Bünger Joch. Peter Steinbrücker bey St. Johannis 45 1798
show Bünning Hans Schiffer Alßheyde 566 1798
show Bünning Hans Joch. Christ. Krähenstr. 411/12 1873
show Bürau Joh. Heinr. Friedr. unt. Fischergr. 463 1873
show Büschel Bernh. Kunsthandel Menstr. 42 1798
show Büschel Franz Bernh. Kaufmann Luisenstr. 41 1873
show Büter Joh. Christ. Dan. 1873
show Büttner Heinr. Joh. Thom. Schlachter Krähenstr. 419 1873
show Büttner Joh. Aug. Ferd. Schiffszimmermann Georgstr. 14 1873
Change language