Historic Addressbooks All entries of Adreßbuch der Stadt Gelsenkirchen und Adreßbuch der Gewerbetreibenden des Kreise Gelsenkirchen 1896

  Lastname Given name Title Occupation Place Address
show Alve Ewald Bergm. Gelsenkirchen Bahnhofstr. 14a
show Ameling Johs. Gendarm Gelsenkirchen Kaiserstr. 32
show Amend Hrch. Bezirksfeldw. Gelsenkirchen Ringstr. 79
show Amkenbrock B. Schreiner Gelsenkirchen Heinrichstr. 5
show Amkenbrock Bernh. Schlosser Gelsenkirchen Heinrichstr. 5
show Amshove Herm. Hauer Gelsenkirchen Kampstr. 36
show Andres P. Gelsenkirchen Bochumerstr. 100
show Andresen Andr. Lederhändler Gelsenkirchen Bahnhofstr. 46
show Andruleit Joh. Bergm. Gelsenkirchen Vereinsstr. 12
show Angelski Franz Bäckermstr. Gelsenkirchen Hochstr. 115
show Angerhausen Theodor Bäckermeister Gelsenkirchen Vereinsstr. 18
show Angerstein Karoline Gelsenkirchen Mauspottstr. 13
show Anjio Martin Bergmann Gelsenkirchen Ahstr. 63
show Anlauf Hugo Gelsenkirchen Ringstr. 75
show Anlauf Rudolph Schichtlöhner Gelsenkirchen Ringstr. 75
show Annuschewsky Adam Hauer Gelsenkirchen Wannerstr. 13
show Antekeier Heinr. Bergm. Gelsenkirchen Augustastr. 20
show Anton Heinr. Knecht Gelsenkirchen Florastr. 11a
show Anuschewsky Joh. Hauer Gelsenkirchen Florastr. 37
show Ape Ant. Rechtskonsulent Gelsenkirchen Klosterstr. 3
show Apel Theod. Schreiner Gelsenkirchen Florastr. 39a
show Apeltrath Joh. Schlosser Gelsenkirchen Florastr. 34
show Aponius Fritz Buchb. Gelsenkirchen Friedrichstr. 19
show Appelhaus August Hauer Gelsenkirchen Kirchstr. 23
show Appelhaus Friedr. Reparaturh. Gelsenkirchen Kirchstr. 23
Change language